plcsdeenesfritruskuk

Extreme Cross Country - wyścigi motocyklowe

PILNE

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 3070
Wyświetlony: 250
Wygasa: 2020-03-22 19:00:00
Cena: 150 PLN
35,10 EUR
1EUR ≈ 4.2732 PLN
Kontakt
Telefon: 60..........pokaż
Dodane 2020-02-05 14:20:42

Szczegóły

Opis

Opis

Zapraszamy na I edycje "Extreme Cross Country"
Gwarantujemy dobrą zabawę oraz niezapomniane emocje.
1. ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
Wpisowe 150 zł do 15.03.20r po terminie możliwość wykupienia na miejscu w kwocie 200 zł
Wpisowe dla klasy KIDS 70 zł
Zgłoszenie do rajdu poprzez wpłatę na konto stowarzyszenia kwoty 150zł .
W tytule przelewu proszę podać imię, nazwisko, rok urodzenia, klasę, ROZMIAR KOSZULKI i adres email
i numer telefonu
Santander Bank 69 1090 2011 0000 0001 4361 9485
STOWARZYSZENIE ENDURO MSZANA

REGULAMIN

„EXTREME CROSS COUNTRY”
1. Definicja i cel imprezy
EXTREME Cross Country jest imprezą skierowaną do wszystkich posiadaczy motocykli lekkich typu enduro. Zawody odbędą się w dniu 22.03.2020 i przeznaczone są dla wszystkich chętnych dysponujących odpowiednim przygotowaniem kondycyjnym, technicznym i sprzętowym do uprawiania sportów motocyklowych.
1. Organizatorzy : STOWARZYSZENIE ENDURO MSZANA
2. Uczestnicy i podziały na klasy
Prawo do startu mają zawodnicy, którzy posiadają motocykl TYPU LEKKI ENDURO.W zależności od posiadanego pojazdu, oraz wieku uczestnicy zastaną podzieleni na następujące grupy wiekowe, bez względu na typ motocykla.

kids 6-14 lat
E1 15-29 lat ( do 1991)
E2 30+ (od 1990)

1. ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
Wpisowe 150 zł do 15.03.20r po terminie możliwość wykupienia na miejscu w kwocie 200 zł
Wpisowe dla klasy KIDS 70 zł
Zgłoszenie do rajdu poprzez wpłatę na konto stowarzyszenia kwoty 150zł .
W tytule przelewu proszę podać imię, nazwisko, rok urodzenia, klasę, ROZMIAR KOSZULKI i adres email
i numer telefonu
Santander Bank 69 1090 2011 0000 0001 4361 9485
STOWARZYSZENIE ENDURO MSZANA

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
Zawodnik musi przedłożyć w biurze zawodów:
dowód tożsamości, wypełnioną kartę zgłoszenia, wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia, którą dostanie na podany w przelewie email , dowód wpłaty wpisowego.
Do startu dopuszczone będą motocykle sprawne technicznie.
Motocykle biorące udział w imprezie nie muszą posiadać dowodu rejestracyjnego oraz sprzętu oświetleniowego i sygnalizacyjnego wymaganego przepisami prawa ruchu drogowego.
Zgłoszenie musi być czytelne i dokładnie wypełnione oraz osobiście podpisane przez uczestnika w biurze zawodów. Obowiązkowe jest posiadanie polisy NW. w przypadku uczestników niepełnoletnich, pisemna zgody rodziców lub prawnych opiekunów na udział w imprezie.
W przypadku wycofania się z zawodów, nie przysługuje zwrot wpisowego!!!
1. CHARAKTERYSTYKA IMPREZY:
Udział w Rajdzie polega na pokonaniu jak największej ilości okrążeń trasy wytyczonej na
terenie Skrzyszowa ( teren prywatny)
• 100 minut
Długość jednej pętli wynosi ok. 6km, trasa o zróżnicowanym podłożu, z przewagą kamieni i błota.
Start do wyścigu odbywa się klasami.
Każde skrócenie trasy oraz falstart stwierdzone przez sędziego spowoduje wykluczenie z klasyfikacji w imprezie.

Wszelkie naprawy i tankowania odbywać się mogą tylko w „Parku roboczym” lub w miejscu
wyznaczonym przez organizatora.
Obowiązkowo każdy zawodnik musi posiadać telefon komórkowy z wgraną aplikacją endomondo.
6.
Zasady obowiązujące uczestników zawodów jazda po trasie w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu jest zabroniona, pod groźbą wykluczenia z zawodów,
- zabronione jest poruszanie się po trasie zawodów motocykli czy quadów nie startujących w
zawodach,
- zawodnik, który przypadkowo opuści trasę, musi na nią wrócić w miejscu jej opuszczenia
-niedotrzymanie tego warunku spowoduje wykluczenie zawodnika,
-każdy zawodnik ma obowiązek stosowania mat ekologicznych w parku maszyn i strefie
tankowania,
-w pobliżu startu organizator wyznacza strefę napraw i tankowania, obszar ten oznaczony jest
chorągiewką białą wjazd i żółty wyjazd. Na terenie strefy napraw i tankowania może przebywać jedynie zawodnik startujący w zawodach i jego mechanik oraz osoby funkcyjne wyznaczone przez organizatora,
- na terenie strefy napraw i tankowania obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i używania ognia,
- tankowanie motocykla w czasie wyścigu może odbywać się tylko w strefie napraw i tankowania i tylko po unieruchomieniu silnika,
-ilość tankowań i zjazdów do strefy napraw i tankowania nie jest limitowana,
-zabrania się jazdy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
-ominiecie punktu kontroli przejazdu skutkować wykluczeniem zawodnika z zawodów, lub naliczeniem kary
-zawodnik jadący wolniej ma obowiązek puszczenia zawodnika, który jedzie szybciej.
Start do EXTREME CROSS COUNTRY poprzedzony odprawą zawodników.
7.KLASYFIKACJA IMPREZY
NAGRODY:
Organizator prowadzi komputerowy pomiar czasu i okrążeń dla każdego uczestnika,
Klasyfikacja w klasach będzie prowadzona na podstawie ilości pełnych okrążeń przejechanych
przez uczestnika w czasie
określonym
-100 minut godziny (30 min dla klasy KIDS)
z zaliczeniem ostatniego okrążenia, jeśli zawodnik wjedzie na pętle przed zakończeniem czasu i ukończy ją przed upływem 2 godzin od startu i czasu uzyskanego na linii mety. W przypadku jednakowej ilości okrążeń decydować będzie kolejność na linii mety po przejechaniu ostatniego pełnego okrążenia i łączny czas przejazdu. Uczestnik będzie sklasyfikowany jeśli w wyznaczonym czasie ukończy minimum 1
okrążenie.
8. Ubezpieczenia
Każda impreza jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz następstw
NNW organizatora. Od NNW uczestnicy mają obowiązek ubezpieczyć się we własnym
zakresie.
Organizator nie odpowiada za ewentualne straty i szkody w stosunku do uczestników
i ich sprzętu, jak i szkody oraz straty spowodowane bezpośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia.
9.Za udział w imprezie przewiduje się puchary:
• Puchary
• Każdy zawodnik dostanie koszulkę
za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej z klas, nagrody rzeczowe.
10. PROTESTY:
Protesty przyjmowane będą na piśmie w biurze imprezy do 15 min po przedstawieniu
nieoficjalnej klasyfikacji. Warunkiem rozpatrzenia protestu jest uiszczenie kaucji w kwocie dwukrotnego wpisowego. Po rozpatrzeniu protestu na korzyść uczestnika kaucja zostaje zwrócona.
Organizatorzy
STOWARZYSZENIE ENDURO MSZANA

Lokalizacja

Lokalizacja

województwo śląskie, Polska
Tor motocrossowy Skrzyszów, Skrzyszów, Polska, 44-348

Lokalizacja

województwo śląskie, Polska
Tor motocrossowy Skrzyszów, Skrzyszów, Polska, 44-348